قصابان افشار کابل


در بیست و دوم دلو سال 1372 مطابق به جریان جنگهای داخلی در افغانستان و زدو خورد های میان حزبی چون اتحاد به رهبری سیاف ,شورای نظار به رهبری احمد شاه مسعود,جنبش به رهبری جنرال دوستم,حرکت اسلامی به رهبری محسنی و انوری و حزب وحدت اسلامی تحت رهبری عبدالعلی مزاری خسارات و ضرر های را به همه مردم شهر کابل رسانیده بود. ولی مکانی و مردمی که واقعا متضرر شدن کی های بودن و کی ها متضرر شان کردند؟

افشار منطقه است که در نقاط غرب کابل دامنه و کنار کوه به نام کوه افشار موقعیت دارد مردمان ساکنین در این منطقه را اقوام مختلفی تشکیل میداد که بیشتر آنها مردمان هزاره و قزلباشان کابل بودند. صبحگاهی نزدیک به طلوع آفتاب این منطقه توسط نیرو های نظامی یاغی فرمانده مسعود و سیاف از چهار استقامت مورد تاخ و تاز و انداخت های شدید هوای و زمین قرار می گیرد نیروهای که دراین منطقه مستقر بودند نیز حیرت زده می شوند و ناچار به عقب نشینی میشوند.

اینکه چرا اینگونه به ساده گی به عقب می روند شرح میدهم ما مردم هزاره همیشه از صداقت و راست کاری , و خوش باوری های ما ضربات سنگینی را متحمیل شده ایم دراین سانحه غمگین انگیز نیز مستثنا نبودیم درمیان ما برادران سادات را مردم ما واقعا به دیده قدر می بینند خوب چند نفری که اینجا رهبری ویا قوماندانی پوستهای دفاعی حزب وحدت را بدست داشتند نیز از برادران سادات ما بودند این مرد های باغیرت قبل از قبل معاملات پولی را با شورای نظاری ها انجام داده بود و پروتوکول هم کرده بودند که وقتیکه خودشان پا به فرار میمانند باید شایعه ای را نیز پخش کنند که سنگر ها شکست خورده و همه باید به عقب بروند این باعث می شود که سنگر حزب وحدت به شکست مواجه می شود و افشار تحت تسلط نیرو های مسعود می افتد و تا رسیدن به این منطقه به کشتار و تاراج منازل مردم بی دفاع می پردازند حتی تا حدی این فجایع به اوجش می رسد که کودکان را از رحم مادر نیز بیرون می کشند, سینه های دختر خانم ها را می برند و بی عفت شان می سازند و مادران را مورد ضرب و شتم قرار میدهند پسران خورد و بزرگ را بضرب گلوله به شهادت می رسانند که این روز ازتاریک ترین دروه تاریخ کشور ماست. من فقط بصورت خلاصه از قصابانی که در این دسیسه سازی ها سهیم بوده اند برای خواننده گانه گرامی این سایت نام می برم که قرار ذیل اند: قصابان انسانهای مظلوم درافشار، کسانی که عاملین اصلی این ژنوساید ونسل کشی بودند از این قراراند
احمدشاه مسعود سازمان دهنده وفرمانده عمومی جنگ
ملامحمد قسیم فهیم، رئیس ادارۀ استخبارات حکومت اسلامی، مسئول کشف که دربرنامه ریزی عملیات وجریان آن نق…ش عمده را بعهده داشت
انور دنگر فرمانده جهادی فرقۀ شکردره
ملاعزت فرمانده فرقۀ جهادی پغمان
محمد اسحاق پنجشیری فرمانده لوای جهادی
حاجی بهلول پنجشیری فرمانده لوا
بابه جلندرپیجشیری فرمانده لوا
خنجراحمد پنجشیری فرمانده غند
مشتاق لعلی فرمانده کندک
بازمحمد احمدی بدخشانی فرمانده فرقۀ قرغه
همچنان دراین عملیات محمدیونس قانونی، بسم الله خان، بابه جان، حاجی الماس وگل حیدرنیزسهم ویژه را ایفا نموده اند
فرماندهــــان تنظیم اتحاد اسلامی که درعملیات تهاجمی برافشارنقش عمده ایفا نموده انداینها اند
عبدالرب رسول سیاف رهبراتحاد اسلامی، سوق و ادارۀ قطعات عملیاتی خود را به عهده داشت
حاجی شیرعلم فرمانده فرقۀ پغمان
زلمی توفان فرمانده لوای ۵۹۷ که درکمپنی پغمان موقعیت داشت
داکترعبدالله فرمانده غند مربوط لوای ۵۹۷
جگرن نعیم فرمانده غند مربو ط لوای ۵۹۷
فرمانده ملا تاج محمدکه دربرنامه ریزی واجرای عملیات سهم داشت
فرمانده عبدالله شاه با قطعه مربوطه اش
فرمانده خنجربا قطعۀ مربوطه اش، که روزدوم به جبهۀ جنگ درافشارسوق گردید
عبدالمنان دیوانه فرمانده غند، با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
امان الله کوچی فرمانده غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
شيرین فرمانده غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
ملاکچکول با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید
این اشخاص بزرگترین جنایت را درتاریخ افغانستان مرتکب شده اند ولی جالب اینجا است که این فاجعه هول انگیز ازطرف بعضی ها همیشه به عنوان جنگ گروهی بین حزب وحدت مزاری، شورای نظار،اتحاد سیاف وحرکت محسنی خوانده شده است درحالیکه اگردرست به آن نگرسته شود، مناطقی که درآن نیروهای حزب وحدت قرار داشتند کمترین صدمه را دیده اند. قرارگاه مرکزی حزب وحدت ساختمان دانشکده علوم اجتماعی واکادمی پلیس بود که کمترین ضربه به آن وارد شده بود درحالیکه هیچ خانه ی درمنطقه افشار نبود که زیرضربات توپخانه ی متجاوزین به خاک وخون کشیده نشده باشد. به این اساس میتوان گفت که جنگ باحزب وحدت بزرگترین بهانه ی بود؛ اما درحقیقت این یک طرح پاکسازی وقتل عام هزاره ها بود

به امیدی که توانسته باشم برای تان معلومات در این مورد داده باشم.

Advertisements

5 comments on “قصابان افشار کابل

  1. مطلب خوب شما نویشته کرده بودید گفته های شما دقیق است امید روز رسید که تمام جوانان ما این واقعیت ها را درک نماید بکوشند که بتواند در اینده ارمان ان جوانان را براودره نماید.

    • سپاس فراوان از شما دوست عزیز
      لطف بیکران شما عزیزان است که همیشه مرا به سمت قله های کامیابی تقرب می بخشد زنده وا پاینده باشید عزیز

  2. خدمت نویسنده محترم سلام میرانم
    مطلب جالب و خواندنی نوشته اید برای تان همت بالا و قلم تونا چنانچه ولی بیشتر آرزو می کنم

Comments are closed.