مزاری سرور و سالار از مو


هفدهمین یاد بود سالگر شهادت استاد عبدالعلی مزاری را برای همه عدالت خواهان جان و بخصوص ملت رنج کشیده افغانستان تسلیت گفته و برای همه رهروان راه بابه مزاری توانایی بیشتر از دیروز خواهانم تا باشد روزی که همه ملت افغانستان گفته های آن ابر مرد تاریخ کشور را درک نموده و از ایشان به مثابه سمبول عدالت خواهی در تاریخ کشور تذکر به عمل آورند و انشاالله دور نیست امروز ما گفته های پشمینه پوش قوم را می بینیم که آهسته آهسته بر کرسی می نشیند و جامه عمل می پوشت

….

دعوت اقوام برای برادری و برابری دشمنی اقوام نیست بلکه حذف قومی از صحنه های سیاسی و اجتماعی دشمنی اقوام است 

رهبر شهید مزاری کبیر

مزاری رهبری والای مو بودک
مزاری بابه زه وستای مو بودک

مزاری تاج سر بودی بره مو
مزاری وارث بابای مو بودک

… مزاری رفت ز بعدش طاق مو رافته
مزاری گوهر پر بای مو بودک


مزاری مرد سنگر دار مو بودی
مزاری رهبر هوشیار مو بودی

مزاری همدلی غریب و غربه
مزاری سرور و سالار مو بودی

مزاری خیلی زود بر چید رختش
مزاری بر همیش در کار موبودی

مزاری پیر پرچمدار قوما
مزاری مرد دفاع کار قوما

مزاری خصم خصم قومونای مو
مزاری هم رکاب و رای قوما

((((((((((( باچه آزره آزره ))))))))))))

 

Advertisements