تجارت زنها بس است


افغانستان کشوری که از زمانهای دیر می توان گفت صاحب نداشته و ندارد هرکی آمد و رفت کسی یک بار هم زبان نگشاد و نگفت و نپرسید که کی هستی و چی می کنی. هر کی در مورد مردم افغانستان چیز های نوشت و راهش را گرفته رفت ولی تا به امروز کسی جراأت این را نکرده که بگوید چرا؟ هر شخص از میان این مردم بلند شد کشت ,قتل عام کرد,آتش زد کله منار ساخت مزارع مردم را لگد مال کرد,کتاب مقدس الهی را آتش زد مساجد که خانه خداوند است آتش زد و سوزاند ولی یکبار هم کسی صدایش را بلند نکرد. کسانی هم بودند و هستند که گاهی هم برای منافع قومی اش بر علیه قومی دیگر فتوای کفر بودن را میدهد و اعلان جهاد می کند.و هستند کسانیکه از احساسات مرد و زن این مرزوبوم بصورت احسن برای منافع قومش نفع برداری می کنند که می شود از آن جمله یکی هم از جمعیت انقلابی راوا نام برد. این جمعیت نه تنها که برای منافع زنهای افغانستان کاری نکرده بلکه برعکس همیشه خواسته که از احساسات پاک مادران و خواهران این سرزمین سو استفاده نماید این جمعیت که به گفته خود شان از سال های 1977 میلادی مطابق 1356 بعد از اینکه رهبر شان توسط حکام قومی به قتل رسیده که امروز جاهلات پیرو آن از همان قوم به قیمت جان هایشان حمایت می کنند این در کابل تاسیس و از آنروز تا اکنون فقط فعالیت های که کرده مختص به همان قوم بود و است.

در سال 1388 تظاهراتی را در شهر جلال آباد به راه انداخته بودند که در آن هم تحریک خانم ها بیچاره آله دست قرار گرفته بود در شهریکه به کوچکترین دختر خانم اجازه داده نمی شود که بدون چادری از خانه هایشان بیرون آیند. وامسال در ایتالیا می خواهد زنان پاکدامن وطن ما را آله دست قرار داده می خواهد اندیشه قومگرایی و فاشیستی را در آنجا به پرورش گیرد ولی این را بداند که ایتالیا افغانستان نیست که غولان زمان بتوانند کاری بکنند که در افغانستان از قدری که توسط باداران غربی وشرقی برای شان داده  سو استفاده کرده انجام میدهند اروپا منطقه ای که زمینه تقریبی دیموکراسی وجود دارد و کسی مانع کاری کسانی دیگری شده نمی تواند و اگر هم شود بهائی سنگینی پرداخت  خواهند کرد. راوا تجارت زنها بس است آخر تا بکی بر سرنوشت مادران و خواهران غرق در خون شوهران و برادرانشان بازی می کنید مگر از نوشیدن خون آنها سرزمین وجود خون آشام تان سیر آب نشده است نیم قرن است که خون می نوشید و خون میریزید آیا بس نیست؟ مگر شما از وجود همین خانم های که امروز خون های پاک شان توسط شما غلادان تاریخ ریخته و چشیده می شود زاده نشده اید؟ مگر شما خود از قشر همین زن نیستید ؟ و هزاران مگر های دیگر.

Advertisements