نخستین زن افغانستانی راهی مشت زنی زنان آسیا شد


صدف رحیمی یک از بانوان مشت زن افغان به هدف انجام مسابقات بوکس به منگولیا رفت. خانم رحیمی که پیش از این برای آمادگی به مسابقات المپیک 2012 به لندن رفته بود، اکنون در وزن 45 کیلو گرام برای شرکت در مسابقات مشت زنی زنان آسیا راهی منگولیا گردید. قرار است ششمین دور رقابت های مشت زنی بانوان آسیا، از تاریخ 19 تا 24 ماه مارچ در منگولیا برگزار شود. گفتنی است که این نخستین زن افغان است که در مسابقات مشت زنی زنان آسیا  درسال 2012 اشتراک می کند
خانم رحیمی را در این سفر یک مربی و یک هیأت همراهی می نمایند.
در سال های 2004 و 2008 بازی های المپیک که در کشور های یونان و چین برگزار شده بود روبینا مقیم یار (اکنون جلالی تخلص می کند) در رشتۀ دوش صد متر و فهیمه رضایی در رشتۀ جودو اشتراک نموده بودند.در آرزو موفقیت های مزید برای این دختر خانم افغانستانی از بارگاه حق .

صدف رحیمی نخستین زن اشتراکننده در بازی های مشت زنی زن های آسیا به نماندگی افغانستان.

صدف رحیمی که از پنج سال بدینسو در این رشته تمرین می کند از اشتراک اخیرش در لندن خوشحال بوده افزود که یگانه آرزوی که دارد بدست آوردن مدال از بازی های المپیک برای کشور عزیزش افغانستان است که انشاالله با سعی و تلاشی که خانم رحیمی دارد این آرزویش نیز بر آورده می شود.


Advertisements