ستر جنرال عبدالرشید دوستم General Abdul Rashid Dostum


زندگی ر ازكشمكش ها است , تمام نيروي انسان را به مصرف ميرساند ,آن را قطعه قطعه کرده مجالي براي فعاليت هاي سياسي , اجتماعي و فرهنگي نميگذارد ,اما چهره هاي با احساس و متعهد هيچگاهي به مقابل چنين موانع سر تسليم در نيآورد ه به مجادله و مبارزه خود ادامه .ميدهند
انساني که ميخواهد خود را پرورش بدهد بايد کار و فعاليت مشخص داشته باشد ,همچنان که در يک زمان معين نميتوانيم بيشتر از يک چيز بيآموزيم به همين ترتيب نمي توانيم که خود را بيشتر از يک عرصه به حد کمال برسانيم ,اما بعداز معين ساختن عرصه يي ,ميتوانيم در بخش هاي ديگر که به نحوي مربوط به ساحه کار ماست چيز هايي بيآموزيم .دانش نامرتب انسان را به هدف نمي رساند ,بلکه دانش کم و دقيق آدمي را به رسيدن بر سر منزل ومقصودش رهنمايي ميکند
اگر کسي خواندن نداند ,گرفتار انواع اسارتها ميشود که هر يک به تنهايي براي درهم کوفتن مناعت انساني ,هويت اجتماعي وتاريخي .او ,صد ها بار بسنده است
ميگويند ! اگر ميخواهيد ملتي را در اسارت نگهداريد ويا مسخ هويت نماييد , آن ملت را از خواندن محروم نماييد ,به بيان ديگر نگذاريد که آن ملت با خواندن به خودآگاهي .برسد وبه هويت ملي خود پي ببرد ,مي بينيم که اين مساله تا چه اندازه مهم است و تا چه حد سازنده.

الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم در سال ۱۹۵۴ عیسوی در یك خانواده معتبر ازبیك در خواجه دكوی ولایت جوزجان دیده به جهان گشودند و تا دوره متوسطه در یكی از مكاتب این ولایت به درس و تعلیم مشغول بودند نظر به مساعد نبودن شرایط نتوانستند به تحصیلات شان ادامه بدهند در كشور بیعدالتی ٫ظلم و ستم و سركوبگری ها به اوج خود رسیده بود و محترم دوستم ازین حالت خیلی ها متاثر بودند و در پی نجات مردم شان فكر میكردند و از دوستان و یاران شان برای مشاركت در یك حركت مردمی دعوت میكردند
كشور باستانی ما افغانستان بنابر موقعیت خاص جیو پولیتیك و ثروت های سرشار طبیعی و دست نخورده آن در طول تاریخ پیوسته در معرض تجاوز و حملات اشغالگرانه قدرت های استكتباری ٫استعماری و به خصوص همسایگان خویش قرار گرفته كه بعضا صداقت و حسن نیت این كشور ها در جهت تامین منافع ملی ما قرار گرفته و بعضا هم نیات عظمت طلبانه و اهداف آزمندانه آن ها مصایب بیشمار و پیآمد های دلخراشی را به بار آورده است
ولی در همه این حالت مردم پر غرور و باشهامت افغانستان اعم از پشتون ها ٫ تاجیك ها ٫اوزبیك ها ٫هزاره ها ٫تركمن ها ٫بلوچ ها ٫قرغیز ها اویغور ها ٫قزاق ها ٫نورستانی ها ٫اهل هنود و غیره در برابر متجاوزین و اشغالگران دلیرانه به پا خاسته و با نثار جان های شیرین خود از تمامیت ارضی و آزادی خویش دفاع و پاسداری نموده اند ٫ چنانچه در اثر مقاومت جانبازانه مردم آزاده ما قوای متجاوز انگلیس و بعدا روس به ترك سر زمین ما ناگزیر گردیدند
افغانستان كشور كثیر الملیت است كه مردم آن با وجود خصوصیت و تفاوت های نژادی ٫زبانی عقیدتی و مذهبی در طول تاریخ برادر وار در كنار هم زندگی نموده اند . نظام های خود كامه گذشته بخاطر حفظ بقای خود به كمك و رهنمای سیطره جویان خارجی مردم متدین ما را با پخش اندیشه های انحرافی و برتری جوی قومی كه هیچ منفعتی جز بدبختی ملت ما را در قبال نداشته همواره یكی را علیه دیگر قرار داده و كشور ما را از كاروان جهان متمدن امروز عقب نگهداشته بودند
كودتای هفت ثور ۱۳۵۷ با دكتاتوری خشن تك حزبی اشتباهات و حركات چپ روانه تقلیدی كودكانه زمینه تجاوز آشكار قوای نظامی اتحاد شوروی را در كشور مساعد نموده و مصائب بی شماری را ببار آورد ٫برای مردم ما سخت سنگین بود . ولی در اثر مقاومت و پایمردی راد مردان رویین تن و همكاری مادی و منابع سرشار مالی و نظامی كشور های منطقه و جهان قوای اشغالگر روس مجبور به ترك سر زمین ما گردید . افراطی گرایی چپ با شعار های عوام فریبانه و بنیاد گرایی راست كه در نهایت امر به اساس مداخلات صریع آنعده از كشور های كه میخواستند افغانستان را به مركز بنیاد گرایی اسلامی تبدیل نمایند
كشور ما را در كام جنگ و آتش فرو برد و بزرگترین مصیبت جبران ناپذیر : ایجاد تفرقه ٫ سو اعتماد و از هم پاشیدن شیرازه وحدت ملی را كه تا اكنون تاثیرات منفی آن مردم ما را به تحمیل رنج و عذاب وادار گردانیده است به همگان روشن است
بحاطر هویت سیاسی ٫ حفظ استقلال ملی وتمامیت ارضی و اعاده دمكراسی در كشور عده یی از روشنفكران ٫نظامیان ٫ متنفذین و شخصیت های ملی ٫ متناسب به حقانیت روند تكامل و نسج پروسه های بین المللی بتاریخ ۱۱ جدی ۱۳۷۱ هجری شمسی به ایجاد جنش ملی اسلامی افغانستان مبادرت ورزیدند تا با هم آهنگ ساختن اقدامات و تدابیر نظامی سیاسی در كشور راه حل معقول و قابل قبول برای همه ملت افغانستان را به خاطر تامین صلح سراسری ٫ تساوی حقوق همه ملیت ها ٫ استقرار نظام معتدل اسلامی كه در آن زمینه های رشد متوازن جامعه افغانی باز تاب داشته و از تبدیلی افغانستان به مركز بنیاد گرایی جلو گیری نماید تدابیر لازم اتخاذ شد ٫ در كمترین زمان بعداز ایجاد جنبش ملی اسلامی افغانستان برای دستیابی به اهداف فوق ٫ سالم اندیش ترین نیرو های جهادی و اقشار مختلف اجتماعی با هم متحد گردیدند كه نتیجه آن سقوط رژیم نجیب الله و پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان گردید
ولی با كمال تاسف به اثر بر خورد های غیر مسوولانه تنظیمی به خاطر احراز قدرت همه آرزو ها و امیال ملت ما قربانی خود خواهی ها و انحصار طلبی ها ی عده رهبران تنظیم های بنیاد گرا شده نتنها در كشور ما صلح تامین نگردید بلكه جنگ با دامنه وسیعتر با عناوین قومی ٫ مذهبی ٫ملی ٫محیطی و تنظیمی تداوم یافت و به رنج ها و آلام ملت ابعاد گسترده تر بخشیده عملا كشور ما را از وجود حاكمیت مركزی محروم گردانیده بیك مركز تولید و صدور مواد مخدر ٫ترور ٫اختناق ٫عدم احترام به حقوق بشر و به خصوص پایمال شدن حقوق زنان مركز تربیه تروریست های بین المللی و بسی جنایات دیگر تبدیل نمود ٫ كه تداوم این وضع میتواند خطر جدی به صلح و امنیت منطقه و جهان باشد
اما متاسفانه جنگ و عوامل آن نتنها از میان نرفت بلكه شخصیت ها و لایه های جدید اجتماعی كه جنگ برای آنان به منبع هستی ٫معامله ٫تجارت و بهره برداری مبدل گردیده است به شكل خطر ناكتر آن در جامعه متبارز شده و زمینه فرار نخبه ترین كدر های علمی و مسلكی ٫بحران اقتصادی ٫صعود سرسام آور قیم ٫كمبود مواد مورد نیاز مردم ٫پایین آمدن عواید ملی ٫سقوط تولیدات زراعتی و صنعتی ٫ رشد بی حد انفلاسیون ٫افزایش بی حد جرم و جنایات و سرازیر شدن هزاران تروریست های حرفوی منطقه و عرب از نقاط مختلف جهان را باعث شد ٫ هزاران كیلو متر خطوط مواصلاتی ویران گردید و سیستم ارتباطات ٫تاسیاسات ساختمانی ٫ تحصیلی ٫ نهاد های فرهنگی و آموزشی ٫ مكاتب ٫فابریكات تولیدی ٫ بنا های ارزشمند تاریخی كه ممثل كلتور و فرهنگ پر غنای كشور ما بود بكلی تخریب و از بین برده شد
جنبش تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم متكی بر اصول خویش پیوسته از منافع صلح و آرامش و ثبات در كشور دفاع نموده و از تلاش های صلح جویانه محافل و مجامع بین المللی صادقانه حمایت بعمل آورده و صمیمانه آرزومند ایجاد یك حكومت با ثبات مركزی در بر دارنده همه اقشار و ملیت های كشور صرف نظر از تعلقات ایتنیكی و عقیدتی شان میباشد
صفحات شمال كشور میزبان و منبع مطمن كمك رسانی برای بیش از یكصد هزار هموطن آواره كابلی و همچنان مهماندار مهاجرین جنگ زده تاجكستانی كه به اثر عوامل جنگ و نا امنی مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شده بودند گردید
نفوس شهر مزار شریف از یك صدو هفتاد هزار به دو ملیون بالا رفته و خوش بختانه همه در فضای مطمن صلح و برادری زندگی مینمودند
در شمال كشور تمام فابریكات فعال نگهداشته شده و یگانه فابریكه پتروشیمی )كودبرق( با بیش از سه هزار كارگر و كارمند مصروف تولید بود ٫ فابریكات تولیدی نساجی ٫سمنت ٫سیلو و سایر فابریكات خورد بزرگ دیگر در طی همین مدت وسیعا انكشاف یافت ٫كار تجارت با وسعت كامل در شمال كشور رونق حاصل كردبندر تجارتی حیرتان با همه امكانیت های اداری و تخنیكی آن فعال شده و بندر تجارتی آقنه در ولسوالی اندخوی نیز بروی تجار ملی و مسافران كشور گشوده شد
از لحاظ ساختمانی اكثریت شهر های شمال چهره عوض نمود و صد ها ساختمان جدید و بلند منزل به خصوص اعمار كارته های جدید مسكونی با نقشه های مدرن و عصری شهر مزار شریف را در جمله شهر های معمور درجه اول كشور قرار داد
شهر مزار شریف به مركز سیاسی مبدل شده و قونسلگری كشور های پاكستان ٫ ایران ٫ اوزبیكستان ٫تركمنستان ٫تركیه ٫روسیه و غیره گشایش یافت
ده ها نمایندگی های ملل متحد در شمال كشور مصروف بازسازی و كمك به موسسات صحی و تعلیمی گردیند ٫ در طی این مدت جنبش و جنرال دوستم مهماندار ده ها هیت سازمان های معتبر بین المللی ٫ كشور ها و شخصیت های جهان گردید
همینگونه جنبش منحیث حلقه اتصال میان همه احزاب و تنظیم های موجود در كشور پیوسته از موضع واقعیبینانه بر خورد نموده و هیچ یك از احزاب و تنظیم های كشور را از اشتراك در تعیین سرنوشت نفی ننمود . واقعیبینی جنبش و بر خورد های مسوولانه آن در قبال حوادث و رویداد ها در كشور پرستیژ ٫حیثیت و اعتبار جنبش و جنرال دوستم را قویا در سطح ملی و بین المللی برجسته نمود
متواری شدن جنبش بعداز اشغال كشور توسط طالبان و دسیسه های درونی جنبش ٫جنرال دوستم و جنبش را به یك حالت بحرانی خطر ناكی قرار داد . جنرال دوستم این قهرمان ملی كشور هیچگاهی مردم خود را تنها نگذاشته با حمایت مردم افغانستان دو باره به داخل كشور آمدند و به مبارزه شان علیه رژیم جهنمی طالبان و حلقات تروریستی القاعده ادامه داده و به حیث اولین نیرو شهر باستانی مزار شریف را از اسارت طالبان و القاعده نجات دادند محترم جنرال دوستم اولین رهبری بودند كه به خاطر استقرار صلح و تامین دمكراسی و عدالت اجتماعی تمام پرسونل های نظامی شان را دی دی آر نمودند و كاملا خلع سلاح گردیند . همانطوریكه این مرد تاریخ آفرین در میدان نبرد علیه تجاوزات دشمن سر فراز بودند در میدان سیاست نیز درایت و توانایی شان را به مردم كشور و جهان ثابت ساختند كه جنبش با همه قوانین بین المللی احترام داشته و به وعده های خود وفادار میباشد
احراز این موقف در شرایط فوق العاده دشوار و نا مشخص كشور ما ٫ كار ساده و امر تصادفی نبود ٫این دست آورد ها نتیجه و محصول منطقی سیاست خردمندانه و اقدامات عملی ج.م.ا.ا و در راس آن الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم بود

attempt of General Dostum for freedom against Taliban attack on north of Afghanistan.

(((============= LONG LIFE GENERAL DOSTUM =============))))

Advertisements

2 comments on “ستر جنرال عبدالرشید دوستم General Abdul Rashid Dostum

  1. معلومات بسیار خوب و خواندنی پیرامون زندگی و فعالیت های سیاسی جنرال دوستم را با خوانندگان شریک ساخته اید از این بابت موفق باشید ولی از سوی دیگر ترسم از آن است که جناب عالی شامل یک لست جنجالی شده و خانم سمر دنبالت تکسی دربست کند

    • سپاس فراوان از شما دوست عزیز
      مشکلی نیست اگر بخواهیم به عروج برویم باید پیغمبر گونه از صداقت دست بردار نباشیم و همیشه باید ندای حق و خواهی و عدالت خواهی را بلند داشت

Comments are closed.