تذکره جدید یا سلب هویت


از دیر سالیست که می شنوم افغانستانی ها دارند بسوی یک هویت واحد می روند ولی این را فکر نکردند که این هویت واحد که حامیان آن از آن حرف می زند دارای چی کمی و کاستی هایست که باید قبل از توزیع آن بر طرف گردد تا این هویت واحد برای تمامی افغانستانی ها یک فال نیک باشد و با افتخار در اخذ آن سهیم گردند.

چندین نکته را می خواهم یاد آور شوم

اول : باید قبل از همه اقدامات تعادل زبانی در این تذکره مد نظر گرفته شود

دوم : به هیچ هم زبان یک قوم از خارج از کشور اجازه داده نشود که برای کسب این تذکره وارد خاک افغانستان شود هماند سابق

سوم : افغانستانی ها و بخصوص شخصیت های مسوول باید درک کنند که این همه بهای گزافی که ما پرداخت می کنیم مختص و مختص تنها برای کسانی است که چندین نسل در این سرزمین زیر خاک دارند نه برای کسانیکه بیایند و ا زنام یک قوم استفاده سو بکنند و تذکره مذکور را اخذ کنند

چهارم : چی ضمانتی وجود دارد که در توزیع این هم تقلب صورت نمیگیرد؟

پنجم : کسانیکه هنوز هیچ نوع تذکره افغانستان را ندارند و در خارج از کشور متولد شده اند چی شرایط وجود دارد؟

ششم : ایا این پروسه کوچی های افغانستان را نیز شامل است یا خیر؟

هفتم : اگر تخطی گرایان در مسائل فوق دست گیر می شوند چی جزا و جریمه برای آنها تعیین گردید فکر کنم تعیین جریمه و جزا بتوانند تا حدی جلو تخطی ها را بگیرد اگر جریمه و جزا سنگین باشد که امکان بیشتر آن می رود.

تبصره: قبل از قبل می گویم اگر در این تذکره تعادل  زبان های رسمی کشور در نظر گرفته نشود فکر کنم توزیع این تابعیت برای افغانستانی ها نه تنها که هویت نمی  بخشید بلکه کاملا برعکس بخشیدن هویت این در حیقیت سلب هویت اقوامی است که در زبان پشتو صحبت نمی کنند و این توزیع تابعیت در حقیقت نادیده گرفتن زبان رسمی دوم کشور است. فکر کنم از زبان انگلیسی کرده زبان های رسمی کشور مهم تر بود اگر دال مسوولین این باشد که برای آسانی کار افغانستانی ها در سفر های خارج و کار های دیگر این کار شده است پس وجود زبان دری چی مشکلی را در این عرصه بوجود می آورد که بکار نرفته است؟

گفتم به هیچ همزبان اقوام ساکن در کشور اجازه ورود به خاک افغانستان داده نشود ا زخارج همانند سابق که زمانیکه تذکره برای اولین باردر افغانستان توزیع شد نیز چنین اتفاقات رخ داد البته نمی شود اتفاق گفت بلکه باید گفت طراحان قبل از قبل این طرح را بخاطر نشان دادن کثرت نفوس شان طراحی کرده بودن که این بار برای شفافیت این مسله و حل منازعه بین اقوام افغانستان باید قبل از قبل تدابیر جدی تری اتخاذ گردد البته لازم به یاد آوری میدانم با آنکه این اقدام حالا خیلی ناوقت شده است ولی با آنهم هنوز وقت است که باید انجام شود و از ورود بیگانگان بخصوص سمت های شرقی و جنوبی کشور باید تحت نظارت جدی قرار گیرد زیرا ورود اشخاص  بیگانه از مرز های شمال و غرب آنقدر سابقه نداشته و ندارد و هم برای تفکیک آنها خیلی هم ساده است که می شود از لهجه ای آنها شناسائی گردند.

افغانستان کشوری که هنوز ازبدنش چکیده های خون می ریزد و هنوز هم سرزمین وجودش خون آلود است سالها به صد ها شهید و کشته می دهد از نگاه من این کشور به یک کودک ده ساله میماند که واقعا این بار سنگین بر دوش چنین کودکی واقعا ظلم است ولی ناچاریم بخاطر تثبیت هویت خویش باید کاری کرد ولی این را باید مسوولین بدانند که ما بهائی گزافی در پروسه پرداخته ایم و این بها از خون شهدای ماست پس به پاس خون شهدای راه آزادی و هویت ما باید این را به دقت تمام و با هوشیاری کلی به سر برسانیم تا بیرون مرزی ها که سالهای سال است برای چنین فرصتی خمیازه می کشند شانس پیدا نکنند که بیاید و از این خون شهدای ما استفاده ای سو ببرند این تذکره و یا شناخت کارت مختص بر کسانی باید باشد که چندین نسل در زیر خاک دارد و یا چندین نسل قربانی داده است نه برای هم زبانان اقوام و بیگانه های بیرون مرزی مشرقی و جنوبی.و یا سمت های دیگر در و اینکه  برای این چنین تهدید ها چی اقداماتی روی دست گرفته شده هنوز هم مسوولیت امور بیان نداشته اند تنها چیزی که من اطلاع دارم این است که برای تثبیت افغانستانی بودن یک خانواده باید تمامی خانواده حاضر باشد و یا هم چند تن شخصیت های با نفوذ منطقه ایشان را تائید نماید که این خود درزیست برای وردوی های بیگانه.

مسله مهم اینکه چی ضمانتی وجود دارد که در توزیع این تذکره هم تقلب صورت نمی گیرد اگر تقلبی صورت می گیرد شخصت تقلب کار و خائین چی نوع جزا داده خواهند شد؟ و الله می هراسم چون می گویند اگر نخستین سنگ تهداب یک دیوار کج گذاشته شود دیوار تا به آخر کج می رود و در نهایت خطرات دیگر گون شدن آن دیوار می رود من که به این پروسه می بینم این کج گذاشتن نخستین سنگ کاملا صدق می کند زیرا اولین کجی در این تذکره نادیده گرفتن زبان دری که یکی از زبان های رسمی کشور است و برتریت دادن زبان انگلیسی نسبت به زبان رسمی باشنده گان این مرزوبوم.

پرسشی که تا بحال در آن پاسخ اراه نشده است و هیچ نوع اطلاعی هم در درست نیست اینکه شرایط برای کانیکه هیچ نوع تذکره افغانستانی ندارد چیست مثلا کسانیکه در خارج از کشور متولد شده اند ویا کسانیکه در جریان جنگ های خانمانسور داخلی همه چیزش را از دست داده است و هیچ خود به کشور های خارج به سر می برد چی شرایطی جود دارد؟ و برای اینکه کسی خودش را در اینجا به نام افغانستانی ثبت نماید هم کدام اقدامی روز دست است یاخیر؟

و در اخیر مسله ای که هر ساله دامن گیر ناامنی در نقاط مخلتف کشور است و جلوگیری از کتمان تاریخ به نام کوچی با نفوس صد هزار خود حقوق بالای چند میلیون نفری را می گیرد چی تصمیم اتخاذ شده است ایا در این پروسه کوچی های اقوام مختلف کشور نیز شامل است یا خیر ؟ اگر کوچی ها از این پروسه باز ماند و شامل نگردند باز هم  این پروسه نا تکمیل بوده و صداقت و راستی این پروسه زیر سوال است. من فکر می کنم که منبع نا امنی های کشور هم همین مردم اند البته قابل  به ذکر میدانم که نمی شود تمامی کوچی ها را اختشاش گر خطاب کرد نه بلکه کوچی های که همیشه آله دست بیگانگان و خارج مرزی ها قرار میگیرند و همیشه بر مرتع و علوفه های مردم بی دفاع به نام کوچی یورش می بردن که در حقیقت کوچی نه بلکه طالب در لباس کوچی است این یک طرف قضیه.

طرف دیگر قضیه اینکه در این پروسه تذکره دهی باید نفوس تمامی اقوام تثبیت گردد بشمول کوچی ها همه اتباع کشور باید شامل این پروسه گردد. کوچی قوم خاصی و نژادی خاصی  نیست بلکه یا پشتون است یا هزاره و یا تاجک و ازوبیک و ترکمن و نورستان یو ایماق و پشه ای ویا و… تا از یک طرف در قسمت آوردن امنیت در منطقه کمک کرده باشید و از طرف دیگر کتمان تاریخی برملاگردد

به امیدی که دیگر روزی در زندگی هیچ افغانستانی نباشد که دنبال هویت گم کرده اش باشند.

Advertisements