تسخیر هزاره دیگه یگ خواب زمستانه


این فلم را به مناسبت هفدهیمن سالگر رهبر فرزانه قومم هزاره تدارک دیده بودم و همچنان تصاویری از تظاهرات مردم هزاره در کابل بخاطر جلوگیری از قتل و کشتار سیستماتیک هزاره ها در کویته پاکستان شهربلوچستان نیز گنجنانیده شده است تا هر بنینده عزیز در حد توانش از این تصاویر مستفدی شده با دوستان دیگرش شریک سازند

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

453789

Advertisements