افغانستان فدرالیته و یا افغانستان فدرال Fedralized Afghanistan or Afghanistan Fedral


افغانستان بخاطر موقعیت سیق الجهشی که دارد همیشه از آغاز تاریخ کشوری به نام افغانستان مورد تاخ و تاز های همسایه ها و امپراطوری های بزرگی جهان قرار گرفته است یا بصورت مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این تاخ و تاز ها افغانستان و افغانستانی ها از یک زاویه متضرر شدن و از زاویه دیگر نفع برداشته اند, البته بیشتر متضرر شدند تا نفع بردارند.

اینجا بخاطر اینکه از تکرار این متضرر شدن های چندین قرن گذشته بتوانیم جلوگیری نمائیم و لکه های ننگینی که در طول این مدت بخاطر یک حلقه خاصی بر دامن تمامی افغانستانی حک شده است پاک کرده و دیگر نگزاریم که چنین لکه ها بر دامن ما زده شود ما سیستم فدرالی را در افغانستان پیشنهاد می کنیم. شما بهتر میدانید که افغانستان سرزمین خشکه و کوهستانیست راههای مواصلاتی کاملا مشکلی وجود دارد و دولت مرکزی از حمایت آنها کاملا عاجز است, شما حوادثی که در جریان زمستان های گذشته در بدخشان ,بامیان,دایکندی, غور و نقاط دیگر کشور رخ داد شاهد هستید که مردم چندین رزو و یا هم شاید چندین ماه در زیر برف ماندند ویا از کمبود آذوقه رنج می بردند درعوض علف های صحرائی را می خوردند باآنکه در کدام های دولتی در مرکز گندم فراوانی وجود داشت و مدتها طول کشید که در آنها برساند ویا هم شاید نرسانیدند ویا ایجاد پایگاه های نظامی بن لادن در وزیرستان شمالی.این دلایلی است که ما پا فشاری داریم که غیر متمرکز ساختن قدرت یگانه راه حلیست برای بیرون رفت از بحران فعلی در افغانستان. فدرالیزه سازی افغانستان یگانه راهی برای نجات از همه بد بختی ها و کشمکش های امروزی فکر می کنم جمعی که در اینجا وارد بحث اند تعداد کثیر شان می خواهند که افغانستان فدرالیزه داشته باشند پس چی بهتر که هر کسی به حد توانش در هر کجائی که هستیم در تلاش باشیم تا اندیشه فدرالی را در میان عامه مردم به معرفی بگیریم تا روزی برسد که مردم خود آماده قبولی چنین چیزی شود فدرالی ساختن افغانستان یعنی جلوگیری از دست دادن هویت ما که قرار است در چند ماه آینده با تفویض تذکره جدید شروع گردد فدرالیزه ساختن افغانستان ساختن سدی محکمیست در مقابل جهالت های چند روز قبل در پایتخت کابل توسط برادران ناراضی کرزی و تروریستان جهانی فدرالیزه شدن افغانستان نه بمعنی تجزیه و تقسیم کشور به کشور های مستقیل و غیر مستقیل است بلکه تنها غیر متمرکز ساختن قدرت و شکستن ادعای انحصاری قدرت توسط یک حلقه خاص که همیشه داشتن قدرت توسط آنها لکه های ننگین را بر دامن تمامی مردم شریف این سرزمین حک کرده اند پس چی بهتر که فدرال باشیم تا از همه معائب مبرای گردیم

من فکر می کنم همه در تلاش این هستند که بتوانند افغانستان را از چنگال قدر طلبان منطقه نجات دهند ولی اینکه چرا نمی توانند این کمبود تاریخ ما افغانستانی ها بوده و است او چیزی جز تدفین نگهداشتن نظریات ما نیست یعنی ما همیشه طرحهای که برای افغانستان می توانسته ممد واقع گردد در دلهای ما داشتیم ولی هیچ گاهی نخواستیم که آنرا چهره عامه ببخشیم که این خود ما را به رکود وا داشته است.

خوب  است نظریات را با همدیگر شریک سازیم تا راه حل های مناسبی را برای نجات افغانستان دریابیم و روزی را شاهد باشیم که افغانستان آرام, با رفاع,در آغوش صلح به پیش می رود انشاالله

Advertisements