هشتم ثور


افغانستان تاریخ سراسر خون ریزی و خون آشامی دارد این خون ریزی ها یا توسط خارجی ها صورت گرفته یا هم توسط نوکران داخلی شان و یا هم توسط یاغیان و قبیبله گرایان وحشی داخل این کشور که همیشه حلقه غلامی بر گردن کشیده اند.موقعیت سوق الجهشی افغانستان همیشه چشمان حریصیانه بیگانه ها و خارجی ها را برخود مجذوب ساخته است که این حسادت و حریص خارجی ها و بیگانه گان حریص دنیا باعث شده است که این ملت و مملکت همیشه توسط امپراطوران و متحدان خارجی با همکاری غلامان داخلی مورد تاخ و تاز قرار گیرد از همین رو بوده است که چندین بار انگلیس و چندین بار هم ایرانی های فارس و رویسه تزار وقت بر این سرزمین نیرو های گرگ صفت شان را در این خاک سراسر نمایند. که هر بار با شهامت و مردانگی باشندگاه اصلی این سرزمین به مقاومت سرسختانه رو برو شده اند و بالاخره مجبور به ترک شده اند و یا بی شرمانه شکست را پذیرفته ترک این دیار کرده اند و یا هم با زور میهن دوستان این مرزوبوم از این خاک بیرون رانده شده اند. که هشتم ثور هم مجزا از این قهرمان آفرینی نیست دقیقا در همین ما روزی به نام هفت ثور داریم که حزبی های خلق و پرچم با حمایت روسیه تزار به سررهبری حفیظ الله امین و و با اشتراک چون ببرک کارمل,ترکی, داکتر نجیب,شهنوازتنی,آصف دل آور و ده ها وطن فروش دیگر افغانستان را به تسلط خویش گرفتندو بعد از چهارده سال جهاد ومقاومت دقیقا در همین ماه یعنی هشتم ثور مجاهدین سر به کف توانستند چهره های ملوث این خائنین را از عرصه سیاست کشور برچنین.ولی ای کاش این جهاد همانند چهاده سال قبلش مقدس می ماند و همانند چهارده سال قبلش حس وطن گرسی بر وجود یکایک این مجاهدی باقی میماند,افسوس و هزار افسوس که نماند و با تسخیر شهر کابل منحیث پایتخت تعدادی حس خود خواهی شان آنقدر زیاد شد که دیگر نتوانستن کنرول اش نماید و فقط و فقط اندیشه تسخیر قدرت بود برای یک و به حاشیه راندن اقوام دیگر دقیقا مانند حاکمان نوکر قبلی.که این باعث شد خون ریزی ا و توحش به حدی رسد که قتل عام های در کابل و ولایات کشور صورت گیرد و یاد گاری های در بغل های دیوار با خون مردم بی گناه نوشته شود.مجاهدینی که مردم این شهر برای چهارده سال انتظار شان را داشتند به چی چهره های غیر قابل توقع در آمده بودند.که حتی خانه و شهری را که سالها کشته و شهید دادن تا بدست آورند به چند وقت کوتاه قدرت شان به ویرانه مبدل ساختند.به امید روزی که دیگر تاریخ به پس ورق نخورد و دیگر هیچ کودکی میهنم شاهد چنین روزی نباشد.

 

Advertisements