گاهی در لباس مرد گهی هم در دخترم


A a young boy who was doing suicide himself in Kabul fortunately captured by NDS (National Security Department ) but after a month unfortunately released back by the order of president Karzai the Taliban older brother

من جوانی غول پشتون خود سواری موترم
گاهی در لباس مرد ها گاهی در دخترم

هرکجا که خرگی باشد منم آنجا شریک
چون که غولم انتحارم از همه لایق ترم

******************

در میان این همه آدم نماها که خرند
من از آنها خر ترم و خرترم و خرترم

در میان این همه انتحار گران قوم
چون که بی عقلم از تمامی اولترم

******************

من جوانی کاکه ام لنگی چپه تو می زنم
گاه زبان خر بدانم گه حرف با گَو می زنم

انتحار است مسلک بابا و اجداد غولم
من که پشتونم داد از دشمنی سقاو می زنم

******************
گه هزاره می کشم گهی ز دولت کارگر
گه تجازو پیشه ام گهی غلامی زور و زر

من که پشتونم غلامی مسلکی بابای ماست
آخرم مغز سرم خالی مانند خر است

******************

انتحاری می کنم چون لایق مانند خرم
دور زجانی خری خر ها من از آنهم پسترم

قوم پشتونم دیگر گیله شکایت بری چی
چون غلام یوغ کشم ترس خدا نیست در سرم

**** ___ Lahibullah Adina Ghaznawi  ___ *****

Advertisements

One comment on “گاهی در لباس مرد گهی هم در دخترم

  1. آتش بزن جانانه وار تا محشری برپا کنی
    حرفی بزن مردانه وار تا دژخمی رسوا کنی

    حالا بخوان ای یار و دوست کاین هم برای توست تو
    قلم بکش “آدینه ” وار تا مرحمی پیدا کنی

Comments are closed.