رنجم می دهد


نبود تو ______ عدالت, ندیدن تو ______ صلح, درک نکردن تو ___ انسانیت, بلی واقعا رنجم می دهم در چنگال گرفتن تو _____ قدرت, رها نکردن گلویی تو _____ دموکراسی واقعی, و

فرار کرد از تو _____ حق,

بلی واقعا می شرمم! به چی ؟

بر حضور پر شورت

بر قامت رسا و گردن ساتوارت

Advertisements