تو دروغ می گوئی You lie


کوچی کیست
همان طالب به لباس و یا پالان متفاوت

اگر مسله کوچی ها سیاسی نیست پس چرا هر سال با برنامه های از قبل طراحی شده کوچی ها تنها مزاحم منطقه هزاره نیشین می شود د رحالی که رسم بر این است که کوچی ها در تابستان مکانی را انتخاب می کند که هوای نسبتان گرم نسبت به مناطق دیگر داشته باشد پس چرا کوچی ها منطقه جلال اباد که هم از لحاظ علوفه سر سبز است و هم دارایی هوایی گرمتر از بهسود است انتخاب نمی کنند؟ چرا هلمند و فراه انتخاب نمی شود که هر سال فقط وفقط یک ولسوالی هزاره نشین میدان وردک مورد تاخ و تاز کوچی ها که در حقیقت همان طالب هاست قرار می گیرد؟

وکلای هزاره قبل از وقوع زدو خورد ها میان کوچی ها و مردم محل در بهسود دیداری داشتند با رئیس جمهور کرزی تا جلو حادثه را قبل از وقع آن گرفته باشند .در این دیدار کرزی به وکلای ساده باور هزاره ها می گوید که مسله کوچی ها سیاسی نیست آخر چرا این حرف به میان می آیداگر واقعا این مسله سیاسی نیست؟

  بدین ملحوظ می گویم که تو (جناب رئیس)  دروغ می گوئی این مسله بدون شک که یک مسله سیاسی و طراحی شده توسط سیاست مداران ارگ و تیم حلقوی افغان ملت است نه کسانی دیگر.

در زدو خورد های اخیری که میان یاغیان طالب به لباس کوچی در منطقه مردمداری بهسود رخ داده است باعث شد تا دهها فامیل بجا شوند و دهها منزل در دایمیرداد به آتش کشیده شود. اگر واقعا این کوچی است پس به خانه های مردم چی کار دارد؟ اگر واقعا این مسله سیاسی نیست پس   چراهر سال باید بهسود را کوچی ها انتخاب کنند?  کرزی باید بداند که بااین عمل کردش و نگهداشتن کوچی های در حالت رقد بار و از خود بیگانه برایش بهایی سنگینی خواهد داشت همانگونه که طالب برای پاکستان دارد.

من از تمامی مردم شریف هزاره در سراسر جهان می خواهم که همان گونه که مقاومت شما در طور تاریخ برای همه گان جهت دفاع از حق و حقوق تان معلوم است در این مسله هم قوم شریف هزاره تان را تنها نگزارید و با حمایت های مالی و جانی تان تاحد امکان دفاع بکنید سنگر های  مقاوم بهسود نیاز زیاد به کمک های تبلیغاتی ما و شما دارد برای کسب توجه جهانیان و ملل متحد و هم عدالت خواهان جهان بخاطر جلوگیری این استبداد چندین ساله و طراحی های افغان ملتی های فاشیست و قبیله سالاران قرون وسطی.

برادران و خواهران عزیز ! هزاره ها هیچ گاهی خواهان ویران کشورشان نبوده است ولی اگر ناچار گردند تا آخرین لحظه زندگی شان هم سنگر را رها نمی کنند پس لطفا برای مقاومت ساختن این سنگر دفاعی قوم تان خاموش نباشید  نمی خواهم هیچ کسی و هیچ فردی را دعوت به خشونت نمایم ولی زمانی که خشونت بر شما تحمیلی می شود این را قرآن,منطق, عقل, قانون اساسی و هر مدرک دیگری  به شما حق می دهد که از حق خود دفاع نمائید پس برای دفاع از حق خود هیچ نوع غفلت ننمائید. بیائید همه با هم یک هزاره باشیم و همه باهم در مقابل این غولدوران تاریخ ایستادگی نمائیم.

!هزاره های متحد باشید

Advertisements