کوچی ها کیستند؟


Khochi = to Alqa eda = to Karzai = to All Pashton

کوچی ها همان بوگی های وحشی هستند که تمام سال برای حمل انبوهی از طرح های افغان ملتی ها مانند خربکار گرفته می شوند  و تنها در فصل گرمای تابستان  و مانند گاو های قلبیی برای قلبه کردن

زمنی های زراعتی مردم هزاره بکار برده می شوند  و یا مانند سگان گرسنه و بسته شده در زنجیر بر هزاره ها می تازند این هستند کوچی و اصلیت واقعی کوچی های اهلی شده و نا اهلی شده آنها

کوچی ها همان انسان نماهای هستند که در چهره انسان ولی در عمل پست تر از یک حیوان وحشی است

آیا  پشت این همه وقوعات دستان کثیف کیست؟

Advertisements