Aside

دوستان و عزیزان خواننده سلام!!
لهیب الله آدینه هستم از تبار هزاره های غزنی می خواهم نکاتی چندی را با شما دوستان در میان بگزارم تا باشید که روزی دیگر شاهد نارسائی های در جامعه افغانستانی ما نباشیم
1- بهتر است از حرف کرده عمل را شدت بخشیم
2- بهتر است در عمل سیاسی باشیم
3- بهتر است فکر را از جایی شروع کنیم که دیگران متوقف می سازند
4- بهتر است همیشه مرموز باشیم یعنی راز های نهفته در میان خود داشته باشیم
5- بهتر است چیزی که می خواهیم انجام دهیم در عرصه سیاست قبل از آغاز آن هیچ چیزی به کسی نگوئیم بجز از چند شخصی کلیدی که روی آن اعتمادمی توانیم و در منسب های مهمی رد اطراف خود ما کار می کنند
6- بهتر است این قدر زیاد هم صادق نباشیم
7- بهتر است بعضی اوقات احساسات را کنترول کرده از عقل کار بگیریم
8- بهتر است از همین حالا در صدد تصمیم گیری درست برای بعداز خروج نیرو های ناتو از افغانستان باشیم
9- بهتر است اسلحه داشته باشیم برای امنیت خود ما
9 –  بهتر است مانند سابق برای افشا سازی همدیگر قاصد نباشیم
10 –  بهتر است تا می توانیم شکل تعرضی را بخود بگیریم تا دفاعی
11 – بهتر است برای بقای خود این کار را بکنیم تا باشد که دیگر تاریخ بر نگردد


لهیب الله آدینه مخلص تمامی قوم هزاره

چی باید کرد

Advertisements