زن هزاره مفتخر ترین زن و با شکوه ترین مادر که ملاعمر,شاه شجاع و حفیظ الله امین را رشد نداده اند


تفاوت استعداد های مخفی نگهداشته شده را شما درین بحث میان پتنگ مردی که باچهره کمیونیستی اش در میان  دو مرد  با شهامت مسلمان نشسته است
کسی که در اطلس طلائی اتنوگرافی افغانستان غیر پشتون به ملیت های غیر پشتون و بخصوص هزاره ها توهین روا داشته است
و استاد سلطانی مردی که به سمت راست با قامت رسا نشسته و صبورانه به پاسخ این بی خرد می پردازد

Your hidden talent kept the difference in this debate between the men with the courage of his Communist figure Patang who is sitting  between two Muslim men
Ethnography of non-Pashtun Afghanistanian nationality  who in golden Atlantic non-Pashtuns and Hazaras particularly insulting is valid
professor Soltani  who sits patiently expressive enough to the right with the wisdom to answer.

در این بخش شما ادامه مباحثه این هر دو را می بینید
چیزی که واقعا برایم دل چسپ کننده بودکه این ویدیو ها را دانلود کنم این بودکه در این بخش دست پاچگی پتنگ را می بینم و لکند زبان بخاطر موفق نبودن شان است که گاهی دانشگاه می گوید و گاهی هم  پوهنتون در حالیکه هر دو یک معنی را می رساند
این مسله را ما مهم نمی گیریم ولی در ذهن من سوال خلق شده که چرا اول دانشگاه گفت و بعدا تغییرش داد و پوهنتون ساخت مگر در کلمه دانشگا زهر وجود داشت ویا مرچ؟

 In this section you will see  continuation of first part  discussion
What I really made me to download this video from the address of Noor Tv in Youtube.com is Patang’s  of involuntary Tongue tie of him that once he says Danishgah and then changing it into Pohanton which both of them mean the same University , These issues are not important to us, but in my mind that why he  first said   دانشگاه  = Danishgah ( university ) and then change it into پوهنتون = Pohanton which both of them mean  university  in my mind it created a question unless there was poison in the word دانشگاه = university or Pepper?

بخش سوم بخشی که نشان میدهد که این تنها کار پتنگ متنگ نیست بلکه دارو دسته های زیادی در یان دسیسه و بازی دست دارند
آمار مشکوک است ببینید نظر به اظهار نظری که پتنگ در این جا کردند بصراحت نشان میدهد که این کار تنها کار پتنگ نیست چون ایشان حتی از ارقام نوشته شده در این کتاب هم اطلاع نداشت که می گوید شاید زیاد باشد و شاید هم کمتر
تکامل از نگاه پشتونها یعنی زیر پا قرار دادن حقایق و ارزش های اقوام غیر پشتون است

The third part, which shows that this is not the only work Patang Matang a gang involved in this conspiracy and games Official statistics is suspected to have commented that Bsraht Ptng here shows that this is only because Ptng work he did not even know the numbers written in this book that says it is high, and perhaps less

Evolution of the Pashtuns, the following facts and values of non-Pashtun ethnic groups is

Advertisements