Hazara the main losser of upcoming election in Afghanistan هزاره ها بازنده های اصلی در انتخابات بعدی در افغانستان


در این رزو ها همهمه انتخابات وسخنان داغ در میان سیاسیون و روشن فکران جامعه ما خیلی هم بصورت داغ جریان دارد ولی اینکه این حرف ها بر کدام قوم و جامعه ملیت ها تاثیر گزار است فکر کنم خیلی وقت باشد که پیش بینی بکنیم و در افغانستان پیش بینی کردن و حدس زد مسائل را مداخلات خارجی ها و همسایگان خیلی دشوار ساخته است ولی چیزی که از همین حالا نمایان و هویداست پراگندگی ما هزارهاست که متاسفانه باید بگویم که ما هزاره ها هنوز هم در وضعیت رقد باری قرار داریم و هنوز هم مسائل روز را بصورتی که باید مورد بررسی قرار دهیم نمی توانیم بصورتی که باید درک شود نمی شود

از همین رو است که بصورت پراگنده به سر می بریم گهی با یک طرف ائتلاف می کنیم و گهی هم با طرف و یا جناح دیگر که در حقیقت اعتماد را نزد هر دو طرف از دست می دهیم این سراسیمگی ما خیلی بر جامعه هزارهگی ما ضربه وارد می کند و این خود خام بودن ما را برای جهانیان نمایان می سازد واقعا با این سیاست بازی ها باید اعتراف کرد که ما در عرصه سیاست هنوز کودک بیش نیستیم

خواهر و برادر عزیز هزاره ما کم نیستیم از هیچ لحاظی کمیت و کیفیت پس چرا همیشه خود ما را بر چسپ دامن های دیگران می سازیم چرا دیگران با ما نمی پیوندند که ما با آنها پیوسته ایم؟

هنوز دیر نیست تا انتخابات آینده هنوز هم فرصت دارم بیائید همه با هم در کنار هم متحدانه هزاره بودن ما را به اثبات برسانیم بگزریم از مسائل منطقوی و ولایتی و …. هیچ یک از این مسائل درمانگر درد های جامعه نیست

بگذریم از این همه حزب و حزب بازی و …. این هیچ یک نمی تواند ما را به رسیدن حق ما کمک کند بیائید یک بار دیگر برای ساختن جامعه ما تجدید نظر نمائیم تا روزی فرا نرسد که دیگر بار دشمن دروازه های خانه ما را بکوبد و آنگه بدانیم که چی اشتباهی کردیم مگر آزموده را آزمودن خطا نیست؟

کسانی که آزموده شده اند و عبرت نگرفته اند جاهلانی اند که در زندگی اصلا روی خوش بختی را نمی بینند پس ما که جاهل نیستیم بیائید سرنوشت را با قلم و بازوی های خود نوشت

 

 

 

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics