هر کی هویتش را دوست دارد محوش نکنیداز همین رو است که دوست ندارم هیچ کسی دیگری و هیچ نژادی دیگری باشم بجز هزاره و هزاره

 
هی کسانیکه برای من بر چسپ های قومی و نژآدی می بندید بدانید که نمی خواهم هیچ کسی دیگری و هیچ نژادی دیگری باشم بجز هزاره و بر این هویتم افتخار می کنم و خدا را سپاس گزارم که هزاره خلق ام کرده است 

های عزیزان غیر هزاره این را قوم گرائی فکر می کنید میدانم ولی این چیزی که شما فکر می کنید مانند مسیری است که شما را به ترکستان بکشاند و من از اهل آن نیستم 

هر قوم و نژاد حق دارد که هویت اصلی اش را برحسب خواهش خودش به تعریف بگیرید تا بیان گر حقیقت و واقعیت جوی ومحیط جامعه آنها باشد 

از همین رو است که دوست ندارم هیچ کسی دیگری و هیچ نژادی دیگری باشم بجز هزاره و هزاره

هی آنهای که برایم می خواهید هویت دروغین را تحمیل بکنید بدانید که هیچ گاهی برای قبولی آن حاضر نمی شوم و هیچ گاهی هم نمی پذیرم که هویتم را مسخ نمائید 

از همین آدرس با صدای رسا و بلند پردازانه به آدرس شما می نویسم که هیچ گاهی حاضر به قبولی هویت تحمیلی فاشیستی نمی شوم و برای شما هم اجازه تحمیل را نمی دهم پس هوشدار که این هویت مقید به قوم و قبیله شماست نه برای قوم و قبیله من

 

 

 

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics