اگر توانستید لیلا را بکشید


لیلا از کاگردانی فلم تا اداره یک کافه

اگر توانستی لیلا را به قتل رسانید چون او کار فرهنگی می کند و می خواهد دیگر نسل آینده و امروز ما تحت ستم قرار نگیرند می خواهد اذهان مردم را روشن سازد و دست قدرتمندان را از میان جامعه سنتی و کهن سالار برچیند.
لیلا باید کشته شود چون او نه بخود بلکه برای جامعه محروم خود فکر می کند,چون او نه برای حفظ مقام و منزلت خود بلکه برای رسانیدن مردمش به مقام منزلت خیال پردازی می کند.
واققا تصور نمی کنید که لیلا باید به قتل برسد؟.
آیا کسیکه می خواهد ترا ( جامعه محرومین) از چنگال درنده خویان چون حاکمین امروز در کرسی های بلند نجات بخشد قابل کشتن نیست؟.

لیلا باید بهراسد و در خانه اش مخفی شود….

نه چی می گویم در خانه خودش نه گهی در خانه عمه گهی هم خانه خاله ساده تر می گویم در یک آدرس مخفی و نا معلوم باید زندگی اش را به سر ببرد چون ستیزه جویان به سراغ او می آیند این چیزی نیست که من می نویسم اذهان خیلی از ستیزه جویان از دیر زمانیست که این تصور را در درون خود می پروارند.

هوشدار که انتحارت نکنند.
در باطلاق مشکلات دچارت نکنند.

یک جرعه سبز چای نوش جانت.
محتاط که بی ادبان سر به دارت نکنند.

درسیست ز خالق برای من و تو.
این خیل عیار پار پارت نکنند.

نگو کدام لیلا و لیلا کیست ؟
از لیلای که کافه را اداره می کند تا از عایدش معتادین را از بد بختی نجات بخشد بلی ! همان لیلا که کلبه کافه اش مهد قلم بدستان, روشن فکران, و تحلیلگران شده است
بلی  اگر توانستید این لیلا را بکشید

 

 

 

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics