شکیلا دختری که سکوت ها را شکست


شکیلا دختری که توسط واحید بهشتی یکی از برادران اعضای شورای ولایت بامیان در بامیان به شهادت رسیده است

شکیلا دختری که شش ماه قبل در بامیان توسط یکی زا برادر های اعضای شورای ولایتی بامیان در منزل شخصی به نام وحید بهشتی به قتل رسیده بود توانست سکوت چندین قرنه راکد در جامعه را بشکند

این دختر که بیشتر زا شانزده سال عمر نخورده بود بی رحمانه با شلیک کردن مرمی توسط شخصی به نام وحید بهشتی از عقب که نشانه های  بجا مانده مرمی در بدن او خود بیانگر آن است که مرمی از پشت سر به این دختر شلیک شده است همچنان تحقیقات عدلی قضائی نشان میدهد که این دختر بعد از اینکه توسط این سید به نام بهشتی مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد به قتل رسانیده می شود

ولی قتل دختری به نام شکیلا از تبار هزاره سکوت های بغض های نژادی,سمتی,منطقوی, و زبانی را برهم شکست و همه را برای حق خواهی خونش فراخواند و همه رابر سرکهای بامیان و کابل کشانید

بلی بامیان سرزمین بودای عظیم مکانی شده برای زورمندان که تا توانسته اند عهد شکسته اندو تا توانسته اند برای سرکوبی هزاره ها این جواسس کار کرده اند

در آرزوی رزوی که این داد خواهی و این سرک برآمدن ها نتایج خوبی را بدهد و روح آن دختر بیچاره را شاد گرداند

 

 

 

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics