سیری بیرون مرزی


افغانستان کشوری که از آغاز تاریخی و سیق الجیشی به نام افغانستان مورد تاخ و تاز های بیگانگان و تخریب کاران داخلی قرار گرفته است. این ویرانی های دست آورد های مثبت و منفی خود را بجا گذاشته است از جمله آثار مثبت این زدو بند ها همین چشم باز کردن باشند گان این سرزمین است که بصورت تقریبا جهان دیده شده اند و امروز با یک اندیشه نسبتا جدید وارد عرصه کاری می شوند. اثری دیگری این چندین دهه جنگ و خون ریزی خسته شدن مردم از جنگ است و فرار از جنگ را می شود یکی از آثار خیلی پر ارزش این جنگ های چندین دهه ای خواند.

ولی چیزی که جنگ های چندین دههی کشور به ارمغان آورده است این همه آثار مثبت را بی معنی می سازد خود فراموشی تعدادی از بیجا شدگان این خاک است. همین که در یک کشور پناهنده شده اند آنقدر در فرهنگ و عنعنات آن کشور فرو رفته اند که فکر می کنیم شاید باشنده های اصلی آن کشور پناهنده اند و این پناهنده های افغانستان وارثین اصلی آن سرزمین اند.

برای آنعده واقعا متاسفم.

و برای آن کشور واقعا خوش بختی های مزید و توسعه فرهنگی بیشتر از آن برایشان خواهانم 

تا احمق در جهان باشد ………..

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History