درک نادرست مسائل و مطالب در افغانستان


مسائلی که در افغانستان هنوز هم که شده در یک سو تفاهم و غلط فهمی کامل قرار دارند ذیلا می نگارم:
1- زنده باد ( یک قوم) از نگاه مردم و قلم بدستان کنونی کشور یعنی قومگرائی.
2- من فلانه ( احمد) هستم بمعنی خود خواهی و خود نمائی است بلکه چنین نیست.
3- من از فلان ( ولایت ) هستم قلم بدستان و با سوادان کشور آن فرد را منطقه گرا میدانند.
4- در افغانستان هنوز هم مسله مذهب مطرح است وقتیکه فردی بگوید مسلمانم پرسش بعدی این است که شیعه هستی ویا سنی ولی غافل از اینکه در بین این دو مذهب تفاوت های فاحشی وجود ندارد این دکانداران مذاهب اند که این مسله را بزرگ ساخته اند.
5- در افغانستان اگر لباس نظیف تر نسبت دیگران بپوشید هم باید تحمل قبول فحاشی مردم را داشته باشید و اگر کهنه و کنده باشد هم از فحاشی مردم در امان باشید.
6- اگر برای یک زن از روی صله رحم و دل سوی هم بگوئی که بگزار من این کار را برایت بکنم فکر می کند که آنرا کوچک شمرده ایم و زن ستیزی کرده ایم در حالیکه هدف از این کار همکاری و کار برد اخلاف اجتماعی ماست نه زن ستیزی و… .

 

ادامه دارد….

7- افغانستان اگر کسی را از روی احترام قدرت و احترام بکنی و آن هم اگر کمی پول دار باشد می گویند چی قدر تملق گر وچاپلوس است.

Advertisements