مجلس نماینده گان و کمیسیون انتخابات جواب گو میزبانی رییس دولت شد


مجلس نمایندهگان و کمیسیون انتخابات جواب گو میزبانی رییس دولت شد

 

حامد کرزی رییس جمهور نامشروع کشور رهبران احزاب سیاسی کشور را در دفترش بخاطر دعوت کرده بود که تا بتوانند روی مسائل و قضایای انتخاب صحبت نمایند ولی این میزبانی مسوولیت پذیری را بدوش کسانی انداخت که حتی حضور شان را در این مجلس ممنوع اعلام کردن. حام کرزی ریسس نامشروع دولت اسلامی افغانستان که چهار سال قبل با کسب نکردن 50% +1 نتوانست رای مردم این سرزمین را در مقابل داکتر عبدالله عبدالله و رمضان بشر دوست بدست آورد بصورت بخششی این منصب را از طرف این دو کاندید بدست کسب.ایشان بعد از سپری شدن تقریبا چهار سال از این اینتخابات سران احزاب و رهبران سیاسی در حقیقت رهبرانی که با هر دهل خودش می رقصند در کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده تا روی مسائل چون انتخابات و ناظری و امنیت و تعیین روز انتخابات صحبت نمایند در نهایت پس از جمع بندی نتایج همه مسوولیت ها را به گردن مجلس نمایندگان و کمیسیون انتخابات انداخته خود را کنار کشیده است این کنار کشیدن جناب کرزی هم خود به نوحی بی کفایت و مسوولیت نپذیری جناب ایشان را برای مردم افغانستان نوید می بخشد این به این معنی است که جناب ایشان بعد از یازده سال زعامت کشور حالا در این فکر است که زمانی قدرت و زعامتش به پایان رسیده است بعد ازایشان هرکی می آید به ……..


وقتی سخن از حضور خارجی ها برای شنیدن شکایات به میان می آید کرزی خود بصراحت می گوید که عدم حضور آنها را موافق است و حضور شان را هیچ گاهی نمی پذیرد

اینجا پرسش های در ذهن هرشنونده خطور می کند که جناب ایشان چرا این مسله را خود جواب می گوید و مسائل را که قرار بود روی آن در این جلسه صحبت شود و تصمیم گرفته شود به گردن مجلس نماینده گان و کمیسیون انتخابات کشور وا گذار می کند؟

دوستان عزیزی که از مسله آگاهی دارند می توانند تحلیل ها و ارزیابی های خویش را در اینجا بنویسند

 

Advertisements