هرچی خلاف سلیقه ما بود کفر است


در افغانستان این یک نوع معلوم مسله است هر آنچی بر مزاج ما خوش نیامد خلاف دین مقدس اسلام می شود

در افغانستان این یک نوع معلوم مسله است هر آنچی بر مزاج ما خوش نیامد خلاف دین مقدس اسلام می شود

 در افغانستان آنچی که خیلی بازار گرم و پر خریدار دارد تبعیض و تعصب است زمانیکه دانشمندی از عالترین اورگان تحصیلاتی کشور های خارج با مدارک و اسنادش وارد افغانستان می شود همه می گویند این بی سواد است. وقتی یک مسلکی از تمامی آزمایشات پیش رفته ترین کشور ها موفق بدر آمده و وادر افغانستان می شود بی مسلک خوانده شده مانع کارشان می گردند وقتی قلم بدستی قلمی را برای روشن سازی اذهان مردم به صریر در می آورد می گویند این کافر شده است. های هم وطن معزیز و گرامی این ادعای های دروغین ات دیگر زمان و تاریخ اش گذشته است دیگر نمی توانی با این دروغ های بی اساس بنیادت سد پیشرفت های نسل شوی که از دیر زمانی عاشقانه و صبورانه خود شان را در این جا ها رسانیده اند سواد از نگاه تو یعنی چی؟ لنگی های چند صد متری در سر بستند و انتحاری تربیه کردن است؟ سواد از نگاه تو قلم دادن بدستان کثیف کسانی که حرمت انسانی یک ملیت را زیر پا قرار دهند؟ سواد از نگاه تو یعنی تاریخ یک قوم را نابود کردن است این است سواد تو ای با سواد کشور؟ با سواد آنکی خودش را نویسنده چندین ساله و پروفیسور و عضو اکادمی علوم افغانستان میداند ولی در مقابل رسانه های حتی قادر به دفاع از اثر دست نوشته خودش نیست این است سواد؟ مسلکی بودن از دید شما یعنی چی؟ خودتش را درست انتحار کردن؟ جان چند کودک و زن را بی گناه گرفتن؟ ماین ها را درست در کنار جاده ها جا سازی کردن؟ کافر شدن در منطق شما چگونه است؟ آنکه برای رشد زبان و فرهنگ اش تلاش می کند ویا آنکه مساجد را به آتش می کشد و کتاب الهی را آتش زده و زیر پا می کند؟ آنکه خودش را زیر نام جهاد قتل نفس می کند؟ جناب عالم و آگاه از علم دین وقتی که کتاب آسمانی در میدان وردک توسط برادران ناراضی رییس جمهور به آتش کشیده شد و بعد زیر پا ها قرار گرفت کجا بودی که فتوی کفر را بر آنها جاری می ساختی؟ آنکه دختری خورد سالی را بعد از تجاوز جنسی به قتل می رساند کجای ای عالم بی علم که فتوای دهی جزای زنا در اسلام چیست؟ آن پدری که حتی در دخترش رحم نمی کند قربانی غریزه جنسی خودش می سازد کجائی که بگوئی این مرتد کافر شده است و باید اعدام گردد؟ جناب عالم و ملا امام تکیه خانه شهر خاکی زمانی که برادران در مغاره های کوه های منطقه شان زندان های شخصی ساخته بودند و هر روز چند تن از آن زندان بانها را به شهادت می رسانیدند کجا بودی که بگویی در اسلام قتل برادر مسلمان بدست برادر مسلمان جایز نیست؟ روزی که علم مبارک را بخاطر کسب قدرت سیاسی فتوای دادند که با راکت های غول پیکر های ساخت روسیه هدف قرار دهند کجا بودید که بگوئید شما کافر شده اید و به تهدیدش می کردید که اگر محکمه عالی کشور اطلاع حاصل بکند جزایتان اعدام است؟ روزی که در قندهار و خوست مسلکی های شما مساجد را شهید ساختند کجا بودید که تکفیرش می کردید و مقابلش ایستادگی کرده عاملین اش را تهدید می کردید؟ از اینجا معلوم است که عالی جنابان هدف شان حفاظت از اسلام مقدس نیست بلکه در آسیاب دشمن آب میریزند, نه کفر است و نه حتی نزدیک به کفر بلکه بهانه آوردن است در را رشد زبان و فرهنگ ما بصراحت می گویم که هیچ سدی و هیچ نوع بهانه ای مانع رشد استعداد های خوابیده در نسل ما که تا بحال از طرف حکام قوم گرا و متعصب برای رشد آن اجازه داده نشده بود نمی تواند مانع قرار گیرد این نه تنها متوجه شما علمای بی علم است بلکه هر گروه و دسته ای که باشد آنرا نیز مخاطب است. در اینجا خیلی واضح و آشکار است که هرچی خلاف سلیقه ما بود کفر است حالا مهم نیست که آن به نفم کافر باشد یا مسلمان اینکه بر مزاخ ما خوش نمی خورد فتوای باید داد که نویسنده ویا مخترع و کاشف این مرتد شده است و همچنان این صادر کردن فتوای های بی معنی خود نشان دهنده درجه علمی ماست. خدایا! برای عالم ما علم برای دانشمند ما دانش برای مردم عامه ما تواناdی تفکیک حق و باطل را عنایت فرما تا روزی کشور عاری از تبعیض و تعصب صلح پایدار کشوری بدون مهاجر امن و با ثبات, جامعه با هم برادر و برابر تا داشته باشیم! 

 

Advertisements