راه حل برای توزیع شناسنامه جدید


شناسنامه جدید برای افغانستانی ها با ذکر زبان های مادری و قومی توزیع خواهد شد.

شناسنامه جدید برای افغانستانی ها با ذکر زبان های مادری و قومی توزیع خواهد شد.

راه حل های شناسنامه که قرار بود سال آینده هجری به شهروندان افغانستان توزیع گردد خبر ها هاکیست که توزیع آن برای همه افغانستانی ها ناممکن بوده زیرا مواد که بتواند شناسنامه را برای همه اتباع کشور مهیا بکند وجود ندارد لذا در گام نخست برای اشخاص و افرادی که واجد شرایط رای دهی هستند توزیع می گردد.

شما در این مورد چی نظر دارید
هدف اصلی توزیع این شناسنامه بعد از شماری احصائیه نفوس کشور, جلوگیری در تقلب در انتخاب ریاست جمهوری و پارلمانی کشور و تثبیت نفوس اقوام افغانستان نیز می باشد.

راه حل های که من برای توزیع تدریجی این پشنهاد می کنم ذیلا می نگارم:

1- توزیع این شناسنامه به واجدین شرایط رای دهی در انتخابات های کشور.

2- توزیع شناسنامه بعد از واجدین برای شاگران مکاتب که فعلا شامل مکتب هستند

3- در گام بعدی توزیع برای کسانیکه جدیدا شامل مکتب می شوند.

4- در گام اخیر توزیع برای آنعده از هموطنان ما که شامل کودکستان هاست.

توزیع تدریجی این شناسنامه را گام بگام به دلایل ذیل تقسیم بندی کرده ام:

الف) واجدین شرایط بخاطر جلوگیری تقلب و کوتاه کردن دستان خلاف کار و تقلب کار در هر دو انتخاب بزرگ و مهم کشور

ب ) این بخش آنعده از شاگردان را در بر می گیرد که شامل مکتب هستند ولی واجد شرایط رای دهی نیستند این را بخاطر در گام بعدی قرار دادم که همین نسل شامل در مکاتب می توانند واجدین شرایط آیند باشند و همچنان در بار نخست برای وزارت مخابرات و داخله نیز کار را مشکل می سازد و جوش و خروش مردم ارج و مرج را هم به بار می آورد

د) جدید الشمولین مکاتب را در ردیف سوم قرار دادم چون آنگاه می شود نسل های که قبل از این ها گرفته است برای کسب شناسنامه این ها کمک بکنند  و هم چنان افراد با تجربه و ماهری در راس کار قرار خواهند گرفت که دیگر در توزیع مشکلی دیده نخواهند شد.

گام اخیر ویا همان کودکان و نو نهالان است که تعداد شان آنقدر زیاد نخواهد بود و جمع و جوش مردم هم در ریاست ها و یا وزارت های ذیربط آنقدر نخواهد بود که باعث عرج و مرج گردد.

امید است راه حل های را که پیشنهاد کرده ام مورد توجه مقامات کشور قرار گیرد.

Advertisements