جناب رسول وزیرک


به جواب رسول وزیرگ
راست گفتید جناب رسول جان هیچ هزاره ای در افغانستان در خطر نبوده و نیست این مردم مشکل دماغی دارند که بدون کدام دلیل ومشکلی کشور خود شان را ترک کرده جان های شان را به خطر انداخته با قایق های شکسته و سوراخ اقیانوس ها را عبور کرده تا یک محلی برای زندگی پیدا بکنند که از لحاظ مذهبی و نژادی مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند برای اینکه هزاره هستند از قرن ها بدین سو قتل عام نشوند هرحتی درقرن بیست و یکم هر سال نیرو مسلح فاشیستان افغان ملت تحت نام کوچی باری غارت و غضب زمین های این مردم عازم هزارستان نگردند. بلی حق با شماست جناب وزیرگ چون شاید این ضرب المثل را شنیده باشید که زمینی می سوزد که آتش روی آن روشن باشد لذا کاش این آتش روزی روی زمین وجود شما هم شعله ور گردد تا بدانی که واقعا در خطر هستید یا خیر, جناب وزیر بگذریم از خطرات چندین قرنه که متوجه انی مردم بوده فقط می خواهم از سه دهه اخیر در کشور برایت بنویسم که آیا هزاره واقعا در افغانستان جان و مال شان در خطر است یا خیر؟
در طول بیست چهارده سال جهاد مقابل نیرو های اشغال گر شوری وقت فکر نمی کنم هیچ قومی افغانستان برای آزادی این مرزو بوم خون نداده باشد وجوانان شان را قربانی این راه مقدس که دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است نداده باشند و هزاره ها هم باشندهگان این سرزمین اند و این ها هم فریضه ای که در برابر دفاع از خاک مادر وطن شان جهاد کردند ولی ثمره آن همه خون دادن ها و قربانی های که توسط هزاره ها انجام یافته بود چی شد؟ مطمئین هستم که از جلسه احزاب در اسلام آباد بی خبر نیستید که هزاره ها و شیعه ها را گفته بودند که در جهاد هیچ سهم نداشته اند و ندارند که از سهمیه که برای احزاب داده می شود حزب هزاره ها که حزب وحدت اسلامی افغانستان بود بکلی محروم بود و بعد از جلسه فوق الذکر سهمی که در دولت مجاهدین باید برای هزاره ها داده می شود که نشد. در جریان جنگ های داخلی هم خونین ترین جنگی که بین حزب وحدت و شورای نظار و اتحاد صورت گرفت گه در ظرف بیست چهار ساعت بیشتر از 10000 خانواده هزاره و شیعه در افشار قتل عام شد از نگاه شما این خطر نیست چیست؟
از این که بگذریم اعلانات قتل عام های هزاره ها که توسط طالبان پشتون به حمایت کشور های همسایه ,اعراب و غرب صورت گرفت است خطر نبود چی بود؟
و دهه اخیری که جناب عالی ها به رهبری جناب کرزی و حمایت 42 کشور جهان روی کار آمده اند مگر دیده ها کور و گوش ها کر است که وحشیان چون کوچی تا دندان مسله همه ساله مناطق هزاره نشین چون بهسود,ناهور,قرباغ غزنی, جاغوری ,دایکندی,اورزگان و غور رامورد تاخ تاز قرار میدهند و دولت مرکزی هم هیچ نوع توجه نمی کند این همه خطر نیست جناب وزیرگ شما واقعا لایقت این کرزی را برای چندین دهه دیگر هم دارید اشتباه بکنند کسانی که برای شما رای مخالف دهند آنها دشمنان واقعی این خاک اند و شما عالی جناب ها دوستان ناجوانمردی که همیشه از پشت با خنجر پیش آمده اید.
جناب وزیرگ آقای رسول مواردی را که در فوق نوشتم تنها گوشه از خطراتی است که من تنها به آنها اشاره کرده ام و اینجا جای برای شرح بیشتر و جزئیات فراتر نبود متاسفانه بخاطر کمبود وقت هم از خطراتی دیگری که متوجه هزاره در افغانستان بوده و است خود داری کردم امید این یک اشاره باشد برای یک عاقل خدا کند که عاقل باشد.

خدایا ! برای آنهای که چشمان کور گوش های کر و وجدان خوابیده داده ای از تو خفه خفه هستم اصلا خلقت این پرازیت ها چی نیاز بود؟

Advertisements