چرا طالب را برادر می خوانند؟


چرا طالب ها برادر خوانده می شوند؟

طالب ها هر لحظه تحت نام های مختلف در گوشه و کنار دنیا جنایت می آفرینند ما در افغانستان آنها را برادر می خوانیم

گهی تحت نام طالب حضور پیدا می کنند و گهی هم لشکر جنگوی می شوند و گهی هم شبکه حقانی از حضور نیرو های خارجی به بعد در افغانستان تحت دو نام بیشتر شهرت یافته اند
1- طالب
2- کوچی

با نام اول شان درمقابل همه اقوام افغانستان و مردمان جهان سنگر تراشی می کنند ولی با نام دومی تنها اقوام خاصی را که با آنها خصومت دیرینه دارد مورد حمله و تاخ و تاز قرار میدهند.

فرق بین طالب و کوچی بر علامه اشاره فوق این است که طالب را خارج مرزی ها حمایت می کند ولی کوچی را خارج مرزی ها به واسطه درون مرزی ها حمایت می کنند البته طالب هم از حمایت درون مرزی ها محروم نیست.

ولی اینکه چرا برادر می خوانند سوال بر انگیز است

می خواهم جواب این را شما دوستان عزیز برایم بگوید که چرا طالب ها در افغانستان توسط یکعده محدودی برادر خوانده می شوند؟

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History