تفاوت کوچی و طالب چیست؟


  • تفاوت بین کوچی و طالب چیست؟

    هر دو از یک قشر جامعه سرمنشه می گیرد هر دو دارای یک منشه مشترک مذهبی,فکری,تباری و زبانی دارد.
    هر دو در کشتار انسانهای احساس راحتی می کنند و هر دو در قتل انسان ها دست بالاتر از دیگر دارند, هر دو در افغانستان مورد نفرت اقوام غیر قوم خود شان قرار دارد, هر دو هزاره ها را بیشتر مورد آماج قرار میدهد تا اقوام دیگر, پس فرق این دو گروه بی هویت در چیست؟

هر دو سیمای وحشتناک و هراس افگنانه دارند و پشم آلود, چشمان سرخ که پیام آور خون خوار بودن شان است هر دو در بی نظافتی از یکدیگر پیشی دارند هر دو رکارد جهانی در غولدوری و یاغی گری دارند

هر دو از انسانیت و اسلامیت چیزی نمیدانند.

هر دو تابعین اصلی افغانستان نیستند

هر دو از همان آوان زندگی شان تا حال یوغ کش و غلام بوده اند و هستند.

پس فرق این دو گروه در چیست

آخرین چیز که هر دو به زبان پشتو حرف میزنند

Advertisements