توجه!! اعلان!! آتینشن! پاملرنه!!


همانگونه که در جریان هستید مردم افغانستان دارند لحظه به لحظه برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی نزدیک می شوند بنا من همه تصمیم گرفتم که برای نجات این سرزمین و مردم بی سرنوشت خودم را کاندید نمایم.

طرز تشکیل و کابینه من مطابق خواست های سیاسی اقوام خواهد بود و برای تعادل و مساوات حقوق شهروندان گرامی من کرسی های معاونینم را از دو به تعداد اقوام موجود در کشور افزایش خواهند داد تا هیچ قومی از نعمت این کرسی بی ارزش محروم نماند.

مقام وزرا را نیز همانند معاونینم از هر قوم یک وزیر در هر وزارت برای پارلمان معرفی خواهم کرد تا تساوی حقوق شهروندی,سیاسی,اقتصادی, اجتماعی شان در نظر گرفته شود.

بر علاوه این هم اضافه خرجی ها برای مردم شریف و متدین افغانستان اورگانهای سمع شکایات برای جهادی ها, محرومین سیاسی و… نیز در نظر گرفته ام که می توانند صدای شا را در آن آدرس رسانده از حقوق سیاسی شان برخور دار گردند.

دیدار ما زمان انتخابات

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History