Video

الهه سرور


اله سرور دختری که توانست فرهنگ کهن و عقیده پوچ کهنه را در افغانستان دروغ ثابت کند که زن ها توانایی کمتری نسبت به مرد ها دارد.
او با حضور یافتن اش در عرصه هنر ثابت کرد که زن ها توانائی های فراتر از مرد ها هم دارد ولی نیاز به فرصت دادن است.
او نه تنها یک هنرمند است که از یک ستعداد فصاحت و بلاغت به زبان مادری اش در میان هنرمندان هم عصر و پشینیانش برخوردار است.
اله سرور صدای محرومیت یک قوم و یک تاریخ است او با صدای بلند و رسا زنانگی اش صدای هزاران زن محروم را صدا میکشد

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History