لار شه ننگرهارته کمیز تور ماته راوله


لارشه پشاورته توپگ تور ماته روله
تازه تازه مای نونه دیره سلور ماته روله

په کابل شار دول شیزه گرزیدلی
شپژ او وه زان مرگونو ماته راوله

دا جای سوری کرم ماین جای ترجای کرمه
امریکی شته دی بیا جوری سرکونو

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
اوبه درته راولم سابه درته پخم
…………………….
اوبه له تا وسکم دودی له تا خورم
غپیگمه زه دی پاکستان او عربان لپاره

شیزه امریکی ده بچیان مه دی انگریز شار
زه ظاهراً دی انگریزانو مخالف یم

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History