طالب می شوم


میروم من خود طالب می شوم
آدم خونخوار و وحشی و عجائب می شوم

میزنم من امن ملک را وز برای دالری
فخر یوغ گردنم را من صاحب می شوم

می کشم مردم شهر و قصبات ملک خود
به زور تفنگ به دهات ،خود راحب میشوم

میروم من خود طالب می شوم
چرک و بوگین وعجائب می شوم

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History