دوکاف


دو کاف !
کجاب
کوچی
کجاب منطقه ای در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک است که تمام باشنده های آن کنطقه را هزاره ها تشکیل میدهند.
هزاره قومی که در طول بیشتر از دو نیم قرن همه نا برابری ها و نا برادری ها و نپذیرفتن ها را بخاطر حفظ همبستگی ملی تحمل کردند
ولی دستان اجنبی بیباکانه برای همیش در درون همسایگان هزاره تحت نام کوچی فعالیت داشته و دارد.
از زمان که این سرزمین اسمش از خراسان به افغانستان مبدل گردید و از زمانیکه برادران نا برادر پشتون ما سلطه امور را در اختیار دارد کوچی صاحب خانه شده و ما هزاه ها بازمانده مغول و …
کوچی گروپی از مردمان وحشی که در طول سال و در تمام عمرش در کوه و دشت بصورت غیر متمدن و دور از زندگی انسان گونه زیست دارند.
از کجاب خبر رسیده که طی یک درگیری میان مدافعین قوم خلع سلاح شده هزاره های ده نشین وطالب ها تا دندان مسلح تحت نام کوچی رخ داده است که به مقاومت بی سابقه جوانان تحت رهبری فرمانده شمشیر روبرو شدند و شدید ترین ضربه به خران وحشی بادیه نشین وارد شده است که هنوز لاش های متعفن شان در محل درگیری بجا مانده است. قوماندان شمشیر فرمانده تیم مدافع منطقه از دولت خواسته است تا جلو اوباشی های خران بی افسار را بیگیرند که بر مزارع مردم محل دهن چرانی نکنند.
همچنان برای حفظ سلامتمردم منطقه و کشور از دولت میخواهد تا اجساد مردار شده طالبان را از منطقه بردارد تا باعث امراض طاعونی نگردد.
در ضمن فرمانده شمیر از تمامی مردم مناطق کجاب، تیزک، خوات، ناهور، قرهباغ خواسه است تا در حال آماده باش برای دفاع از خود،نوامس و ملکیت شان باشند وی افزود که شخص خودش با تمامی هم تیمانش سعی خواهد کرد در اسرع وقت به کمک و بدفاع از مردمش خود شا نرا برساند.

پیش بسوی پیروزی

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History