بهای هجرت


هجرت
هجرت کلمه ای که بعد از سفر محمد پیامبر اسلام و مسلمانها وارد ادبیات شد و رنگ و رخ جدیدی بخود گرفت. ممکن در آن زمان ارزش داشته، ولی امروز به معنی از دست دادن همه موقف ها ارزشها و جایگا ها درون قومی و مردمی است. هجرت امروز بمعنی کوچیدن از یک کشور یا شهر به کشور یا شهر دیگر به هدف حفظ جان آل و عیال است ولی از طرف دیگر از دست دادن همه چیز های یک انسان واقعی است
افغانستان نا خرابات آباد از چهل تا پنجا سال بدینسو با ارزش ترین مردم و شخصیت هایش را از دست میدهد یا کشته می شوند و یا هجرت بی ارزش می کنند که در حقیقت ضیاعش برای افغانستان تا ابد باقی میماند.
پر هجم ترین و سنگین ترین کوچیدن ا ز افغانستان در زمان تجاوز روس ها در افغانستان بود و بعدا در زمان زدو خورد های داخلی و حزبی و بعد از آن پر زمان تاریک طالب های پاکستانی ژریم سازان تاریک ضد انسانی و بالاخره آخرین کتله بزرگی که افغانستان را ترک گفتند سال ۲۰۱۳ میلادی بود که بخاطر ترس از بحرانی شدن وضعیت سیاسی کشور بعد از خروج نیرو های خارجی از افغانستان بود که ما سر آغاز بحرانی شدن وضعیت را در انتخابات اخیر در کشور شاهد بودیم و هستیم ولی این خود یک حکایت جداست.
میخواهم در مورد هجرت های صحت کنم که به قیمت همه چیز ما تمام می شود.
در کشور های اسلامی که می رویم به نام های مختلف تحت نام افغانهای تروریست و یا مسائل مذهبی ما را رنج میدهد و کشور های غیر اسلامی به نام های تروریست اسلامی مورد اذیت و آزار قرار میگیریم و سر انجام در کشوری که مقیم می شویم باشنده طبقه دوم قرار میگیریم هیچ گاهی به چشم یک شهروند آن کشور دیده نمی شویم و در شهر بصورت آزاد گشتذو گذار کرده نمی توانیم همیشه بیشتر مورد تحقیق و پرس و پال قرار میگیریم تا مردمان اصلی آن کشور ها در بسیاری جاها مورد توجه که باید قرار بیگیریم نمی گیریم و صد ها بی ارزشی های دیگری که این هجرت ها نصیب ما کرده است.
سر انجام به این نتیجه میرسیم که هر کی وطنش حتی در دموکرات ترین کشور های جهان که خود را منادیون اصلی حقوق بشر، بشر دوستی و همنوع پذیری میدانند به چشم تحقیر آمیزی دیده می شویم و همه آرزو میکنیم خدایا یکبار هم که شده برای نسل کنونی ما فرصت همدلی و هم پذیری را هدیه کن تا برای نسل های بعدی راه زینه بلند رفتن در قله های انسانیت و بشر دوستی و هموطنی شویم و نسل های بعد از دیگر از این تحقیر ها و خورد شدن ها را شاهد نباشند.

آرزو میکنم جنگ، تعبیض، تعصب، قومگرائی، نژاد پرستی، سمت گرایی، مذهب گرایی کورکورانه همه جایش را برای انسانیت خالی کنند!

و من الله التوفیق

Advertisements