قهرمان های نا قهرمان


اینجا سرزمینی است که مایای ملت را بابا ملت و متنفر دوم جهان را متفکر دوم جهان به معرفی میگیرند.از کشوری هستم که بزرگانش با دروغ و ریا بر گرده مردم سوار می شوند همیشه شعار شان عدالت اجتماعی و تساوی حقوق یکسان اقوام بوده ولی عمل کرد شان کلا برعکس گفته هایشان بلی من وابسته به سرزمینی هستم که خود غرق در دریای از مشکلات است و مردمش از گرسنگی دست به خود کشی می زند ولی رئیس جمهورش میلیونها دالر را به گشآر های دیگر کمک می کند.
بلی ! من متولد همان سرزمینی هستم که همه اتباعش از خاطر یک مشت یاغی وحشی در سراسر دنیا از هویتش رنج کی برند همینکه میگویم از افغانستانم همه با لهجه ها و طروق مختلف می گویند اوه طالبا، بُم بُم و … .
ولی اینجا به افتخار می گویم بلی من فرزند همان کشورم که شما ها به هر چشمی که نگاه می کنید بکنید من عاشق این خاکم این خاک وجود من است اگر هموطن پشتونم انتحار می کند هموطن اوزبیکم در برابر تحجر می رزمد، اگر هموطن پشتونم افراط میکند هموطن بلوچم افتخارات بزرگی را بدست می آورد و اگر هموطن پشتونم انحصارگراست هموطن هزاره ام همه خواه است.
اگر هموطن پشتوانم عاشق جنگ است برادر هندو ام مخالف جنگ است اگر پشتونهایم نام این وطن را با مواد مخدر به جهان معرفی کرده است هزاره هایم با تحصیل و مدالهای قهرمانی اش معرفی می کند.
آری من از همین کشورم و ما همه با هم در همین گشور زاده شده ایم ولی افسوس و صد افسوس که دست ناجور زمان ما را نمی گذارد در عمل هم کنار هم باشیم.
امید آن روز ما به افتخارات آوران کشورم می بالیم.
خیر اگر بجای جنرال مراد علی مراد از عیسی خان لغمانی تقدیر می شود. خیر اگر بجای صابر نخستین طیاره ساز کشور از ریزه گل نخسین زن قاتل پشتون تقدیر می شود، خیر اگر بجای تحصیل کرده های هزاره بیسواد ها یک مشت دزد در و پنجره اورگانهای دولتی را قبضه کرده اند. از زمانیکه این کشور افغانستان شده است این ستودن قهرمان های نا قهرمان رسم و رواج دولتمردان ما است.

زنده باد افغانستان
🙂 🙂 🙂

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History