زیستن برای من و گریستن برای تو


از آغاز آشنایی فکر می کردم اگر کنار هم می بودیم خوش بخت ترین زوج در میان اطرافیان ما خواهی می بود ولی نمیدانستم که مطالب که بدست نشر می سپرد بر گرفته از مغز خودش نه بلکه همه کاپی و پیست بوده چقدر دیر اطلاع یافتم.

فکر می کردم هر دو از یک درد مینالیم نمی دانستم درد او  چیزی دیگری بود و درد من از جای دیگری.

او از کمبود چیزی درد می کشیده و من از داشتن دردی به خود می پیچیدم.

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History

2 comments on “زیستن برای من و گریستن برای تو

Comments are closed.