توتاپ و دولتمردان افغانستان


:دولتمردان گرامی
شما بهتر از همه میدانید زمانیکه انتقاد از مراکز آموزش عای کشور آغاز می گردد ختمش استقرار یک دولت مردمی است که باشندگان کشور را بدون تبعیض نظر به شائستگی بر اریکه قدرت می نشاند.
لجاجت و سنگر گرفتن در برابر مردم نه از نگاه اخلاقی درست نه هم از نگاه استراتیژ سیاسی.
اخلاقاً لج بازی کار مردان با خرد نه که بیخردان لجوج اند. از نگاه ستراتیژیک سیاسی که میگویم درست نیست چون ایستادگی شما و ینگر گیری شما باعث می شود صغ منتقاد شما محکمتر و استوارتر گردد و پیروان حامیان منطقوی و جهانی پیدا بکند. شما این را در دو اعتراض کابل شاهد هستید.
لذغ پیشنهاد و نظر من این است که
۱- مستفید شدن منافع داخلی و وارداتی حق مشروع فرد فرد کشور است این را هیچ قوه ای منکر شده نمیتواند لذا مردمان مناطق مرکزی کشور هم تابع همین قانون است جز همین خاک و سرزمین و نباید محروم نگهداشته شوند.
۲- استفاده از عقل بجای احساسات راه منطقی تر است.
۳- آیا ۳۰۰ میگا ولت برق برای مردم مناطق مرکزی کافی است خوب گیرم استخراج معادن در ده سال آینده میسر نباشد آیا روزی نمیرسد که معادن غنی این مناطق استخراج گردد و آنزمان این برق کافی خواهد بود یا ناچار یک هزینه دیگر را آنزمان بی پردازیم و این کشی بکنیم که هزینه اش ممکن بیشتر از هزینه عبور برق از سالینگ الی کابل باشد.
۴- شما در جریان هستید که یک لین برق از سالنگ ها عبور کرده اگر انکشاف متوازن را واقعا درک کرده اید این بار منطقا لین برق باید از کجا بگذرد؟
۵- از این که بگذریم، لین برق ۱۰۰۰ ولت ساکا نیز از سالنگ می گذرد آیا در انتقال این لین ها سهم مناطق مرکزی فقط سه صد میگا ولت است؟ آیا مناطق مرکزی از آن لین هم ۶۰٪ مستفید می گردد یاخیر؟ اگر مستفید گردد و این را شما شفاعی و تحریری تضمین می کنید مردم مناطق مرکزی ممکن این جا سکوت بکنند ولی آنجا نه. پس پیشنها من این است که این لین را طبق ماستر پلان از قبل طرح شده اجرا بکنید و آنرا طبق برنامه از قبل طرح شده.

باچه آزره آزره

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in History