Quote

All rights is saved for owner

All rights is saved for owner

های خدای آنها به یاد داشته باش این چندیم نامه ام برایت تحت این عنوان ( تو خدای ما نیستی) است.
بلی عاری از شک تو خدای آنهائی استی که کشور را به یغما میبرند و ملیت ها را به جان هم می اندازند مردمان بی گناه را سلاخی و تیر باران میکنند.
آری تو خدای آنهائی استی که قتل آدم های غیر تبارش را مجاز و فرض میدانند عروسک های زیبا و داماد های دل پر از آرزو را به گلوله می کشند و می کشند. تو خدای آن قاتلانی هستی که ایام عید را بری من و امثال من روز های عزا و ماتتم می سازند و خود به دربار سلطان و امیرش به مستی، رقص و پایکوبی می پردازند تا امیر ملک و سلطان زندگی اش از آنها خوش نود باشد.
دیگر شکی بر این ندارد که من بنده تو باشم باری اگر می بودم نیم نگاهی خدای ات را بر حالت رقت بار و جانگدازم می انداختی؛ رحیم و رحمن بودنت را برای من و هم ردیفانم ثابت می کردی.
از این رو است که من بخدای تو شک دارم و دیگر مشتی به درگاهت نمی کوبم.
از من و تو بدرود

تو خدای ما نیستی ۲

Advertisements
By باچه آزره آزره Posted in Topics